Projekt „Ferie z ekonomią” jest realizowany przy ścisłej współpracy z gminą. Bez jej aktywnego wsparcia i udziału, jego realizacja byłaby niemożliwa.

Do zadań leżących po stronie gminy należy zgłoszenie szkoły do udziału w projekcie, czuwanie nad jego realizacją, podsumowanie efektów oraz promocja wśród lokalnej społeczności.

ZADANIA GMINY

Przeprowadzenie rekrutacji, w tym m.in.:
 • wskazanie nauczyciela i jego zatrudnienie przy realizacji projektu,
 • wskazanie i zgłoszenie jednej szkoły,
 • rekrutacja uczniów do projektu - jedna grupa złożona 15 - 18 osób,
 • oddelegowanie osoby koordynującej projekt z ramienia gminy,
 • uzyskanie oświadczeń rodziców/opiekunów uczniów uczestniczących w zajęciach w zakresie zgody na: uczestnictwo w projekcie, przetwarzanie danych osobowych ucznia oraz wykorzystanie jego wizerunku na cele związane z promocją projektu.

Realizacja projektu, w tym m.in.:
 • wskazanie nauczyciela i jego zatrudnienie przy realizacji projektu,
 • umożliwienie nauczycielowi udziału w szkoleniu,
 • nieodpłatne udostępnienie odpowiedniej sali/sal z dostępem do internetu na potrzeby prowadzenia zajęć w ramach projektu oraz pomocy w organizacji zajęć, m.in. umożliwienia bezpłatnego kopiowania/powielania dodatkowych materiałów dydaktycznych,
 • zapewnienie wszystkim uczniom uczestniczącym w projekcie (Etap I i II), zamieszkałym poza miejscowością, w której będą prowadzone zajęcia, dowozu z i do miejsca zamieszkania (przed i po zajęciach), jak też na potrzeby ew. wyjazdów związanych z realizacją projektu (np. wycieczka do banku lub lokalnego przedsiębiorcy),
 • wskazanie miejsca zakwaterowania studenta, który będzie wspomagał pracę nauczyciela w okresie realizacji I etapu projektu oraz zorganizowanie dla studenta dowozu na zajęcia w przypadku, gdy miejsce zakwaterowania będzie w znacznej odległości od szkoły,
 • wsparcie nauczyciela w organizacji wizyty w banku i do przedsiębiorcy, wynikających z realizacji zajęć w ferie zimowe.

Promocja i podsumowanie projektu, w tym m.in.:
 • zamieszczenie na swojej stronie internetowej informacji nt. realizacji projektu „Ferie z ekonomią" oraz powiadomienie lokalnych środków masowego przekazu o udziale w tym projekcie,
 • terminowe przekazywanie wynagrodzenia nauczycielowi,
 • sporządzenie i przesłanie do Fundacji sprawozdania z realizacji projektu.