Rekrutacja gmin

Projekt Ferie z ekonomią skierowany jest do uczniów klas II i III gimnazjów z terenów wiejskich oraz nauczycieli Wiedzy o społeczeństwie. Zgłoszenia gimnazjum dokonuje gmina.

Rekrutacja prowadzona była od 2 do 17 listopada 2017 r.

ZASADY REKRUTACJI
  • Grupa uczniów, zgłaszana do projektu, powinna liczyć min. 15 osób, max. 18.
  • Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli WOS-u.
  • W projekcie mogą wziąć udział gimnazja z gmin wiejskich i z terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich z całej Polski.
  • Pierwszeństwo udziału w projekcie mają szkoły, które wcześniej nie uczestniczyły w projektach edukacyjnych realizowanych przez Fundację EFRWP (np. Na własne konto, Youngster, Misja przyroda)
  • Każda gmina może zgłosić́ tylko jedną szkołę.
  • Gimnazja zgłaszane są przez gminy poprzez wypełnienie formularza online, dostępnego na stronie www.efrwp.pl.
  • Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie elektronicznie.
  • Do projektu zostanie zakwalifikowanych 65 szkół.
  • W przypadku, kiedy liczba zgłoszeń przekroczy zakładaną liczbę uczestników projektu, Fundacja ustali listę rankingową gmin, w oparciu o stosowne kryteria, wynikające z regulaminu rekrutacji.
  • Lista szkół zakwalifikowanych do projektu zostanie ogłoszona do 16 listopada 2017 r.