Rekrutacja studentów

Zapraszamy studentów do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym dla gimnazjalistów. W projektu mogą wziąć udział studenci II-V roku studiów z terenu całej Polski, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Z uwagi na zakres tematyczny projektu preferowani są studenci z kierunków: ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, doradztwo finansowe oraz kierunków pokrewnych.

Rekrutacja prowadzona była od 9 do 20 listopada 2017 r.

ZASADY REKRUTACJI
  • W projekcie mogą̨ wziąć udział studenci II - V roku studiów z terenu całej Polski, którzy nie ukończą 26 roku życia do 31 marca 2018 r.
  • Z uwagi na zakres tematyczny projektu preferowani będą studenci kierunków: ekonomia oraz finanse i bankowość.
  • Warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie i przesłanie przez studenta formularza zgłoszeniowego do projektu „Ferie z ekonomią" w wersji on-line.
  • Każdemu zgłoszeniu nadany zostanie numer rekrutacyjny (numer/data/godzina). Za dzień wpływu zgłoszenia uważa się dzień, w którym kompletny, wypełniony i przesłany formularz zgłoszeniowy zostanie zapisany w systemie elektronicznym.
  • Ostateczny wybór studentów, którzy wezmą udział w projekcie, nastąpi po uwzględnieniu następujących po sobie kryteriów: kierunek studiów zgodny z wymienionymi powyżej, wskazanie przez studenta: terminu i województwa prowadzenia zajęć, zgodność terminu i miejsca prowadzenia zajęć z harmonogramem realizacji projektu.
  • W oparciu o w/w kryteria zostanie sporządzona lista rankingowa studentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie (ok. 50 osób) oraz lista rezerwowa (pozostali studenci).
  • W przypadku rezygnacji studenta z udziału w projekcie na jego miejsce może zostać zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.